Αναβάθμιση Λογισμικού

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014).

Διατάξεις που επηρεάζουν τις λειτουργίες των μηχανογραφικών συστημάτων.